Polityka prywatności

1. Administrator danych i cele ich przetwarzania


Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres pocztowy, PESEL, dokument potwierdzający tożsamość, numer rachunku bankowego, adres IP, dane pozostawiane w ramach tzw. plików cookies) jest „Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski” (zwany dalej Dom Aukcyjny) z siedzibą w Krakowie, ul. Stefana Batorego 2, 31-135 Kraków, NIP: 6371838769, REGON: 122606231.

Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz polityką prywatności. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz w miejscach z kontrolowanym dostępem.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych i prawo do prywatności stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Usługodawca – Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski jest Administratorem osób zapisanych do newslettera, wstawiających obiekty do sprzedaży lub oceny, uczestników aukcji, osób wyrażających chęć otrzymania katalogów aukcyjnych lub innych wydawnictw od Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski.

 

Przetwarzamy dane w zakresie i celu:

- niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczy to założenia i zarządzania kontem w domenie polskidomaukcyjny.com.pl w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski (udział w aukcjach internetowych, stacjonarnych).

Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Polskim Domem Aukcyjnym Wojciech Śladowski.

Dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

- realizacji umów depozytu, sprzedaży, komisu, umów aukcyjnych (w tym dokonywania i otrzymywania płatności),

- celów podatkowych i rachunkowych,

- prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia,

- przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

- niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- zgodnym ze zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się do newslettera,

- zgodnym ze zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się na aukcję (stacjonarną, online),

- zgodnym ze zgodą wyrażoną poprzez zgłoszenie obiektu do sprzedaży/oceny,

- zgodnym ze zgodą wyrażoną poprzez wyrażenie chęci otrzymywania naszych publikacji drukowanych i w formie elektronicznej.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda. Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.

- w celach statystycznych - analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych usług i produktów Administratora.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

- działań marketingowych,

- windykacji należności, a także postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

- archiwizacji danych,

- obsługi reklamacji,

- obsługi kierowanych zgłoszeń.

 

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt w tej sprawie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl.

Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Dom Aukcyjny ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom celno-skarbowym).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Dom Aukcyjny nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Dla celów wykonania obowiązków wynikających z łączących umów oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wymagamy podania przez Państwa danych osobowych zawierających: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, PESEL i /lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

2. Gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych

 

Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy Państwo dobrowolnie zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wydadzą odpowiednią zgodę. W ten sposób akceptują Państwo następujące warunki wykorzystania danych.

Podczas odwiedzania naszej witryny niektóre dane są automatycznie zachowywane na naszych serwerach dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują nazwę Państwa dostawcy dostępu do internetu, a w niektórych przypadkach Państwa adres IP, wersję Państwa oprogramowania przeglądarki, system operacyjny komputera wykorzystywanego do uzyskania dostępu do naszej witryny, witryny, z której Państwo korzystają w celu odwiedzenia naszych stron, witryn, które Państwo odwiedzają podczas przebywania na naszych stronach oraz, w stosownych przypadkach, terminy wyszukiwania, z jakich Państwo korzystali w celu znalezienia naszej witryny. W zależności od okoliczności, takie dane mogą umożliwiać formułowanie wniosków na temat niektórych osób odwiedzających witrynę. Jednakże w tym kontekście nie wykorzystuje się żadnych danych o charakterze osobowym. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie po zapewnieniu ich anonimowości.

Wszelkie zmiany niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Fakt ten umożliwia Państwu uzyskanie w dowolnym czasie informacji na temat rodzajów przechowywanych przez nas danych oraz sposobów ich gromadzenia i wykorzystania.

 

2.1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Dom Aukcyjny danych osobowych:

- prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

- prawo żądania sprostowania danych,

- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) można dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W sprawach powyższych skontaktować się z administratorem poprzez adres email: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl

 

3. Bezpieczeństwo


Dom Aukcyjny podejmuje wszelkie środki ostrożności, w celu ochrony danych przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Partnerzy Dom Aukcyjny, którzy maja dostęp do Państwa danych, aby w imieniu Dom Aukcyjny realizować na Państwa rzecz usługi są zobowiązani do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem. W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Państwa danych do innego przedsiębiorstwa powiązanego z Dom Aukcyjny. Jednak także wówczas Państwa dane będą traktowane poufnie.

 

4. Osoby niepełnoletnie


Dom Aukcyjny nie chce zbierać danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W razie potrzeby, w stosownym miejscu Dom Aukcyjny wyraźnie zwróci dzieciom uwagę, że nie powinny one wysyłać danych osobowych. Jeżeli mimo wszystko dziecko udostępni nam tego typu dane, prosimy rodziców lub opiekunów, aby nawiązali z nami kontakt, jeżeli dane te mają być usunięte. Nastąpi to niezwłocznie po przekazaniu takiej dyspozycji.

 

5. Umowy powierzenia danych osobowych


Administrator zawarł Umowę powierzenia danych osobowych z następującymi Procesorami Danych Osobowych:

- ActiveCampaign.com - w zakresie wykonania umowy email automation

- MailerLite.com - w zakresie wykonania umowy email automation

 

6. Polityka „Cookies”


Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski oraz podmioty współpracujące, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe w szczególności firmy Facebook oraz Google.

Pliki cookies to małe pliki z informacjami wykorzystywanymi przez witryny sieci Web, które zapisywane są na twardym dysku komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej witryny. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i nie mogą być użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera unikalny identyfikator – anonimowy (losowo generowany) numer, który jest przechowywany w urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne pozostają na komputerze dłużej.

Informacje zawarte w plikach cookies są używane do poprawy świadczonych Państwu usług, na przykład:

  • umożliwienie rozpoznania urządzenia, z którego przeglądasz stronę, więc nie musisz podawać tych samych informacji kilka razy w czasie sesji, np. wypełniając formularz internetowy lub ankietę internetową
  • określenie ilości Użytkowników korzystających z witryny, zmiana usług w taki sposób, aby były one łatwiejsze w obsłudze i zapewnienie ich szybkiego działania; analiza niespersonifikowanych danych w celu zrozumienia sposobu współdziałania użytkowników z różnymi aspektami naszych usług online w celu ich ulepszenia.


Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookies, niektóre funkcje na stronie internetowej nie będą wyświetlane lub nie będą działać prawidłowo. Brak plików cookies będzie mógł ograniczyć dostępne opcje strony, jak również wpływać na jej wygląd i komfort użytkowania.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

7. Web Tracking


Ta strona zbiera i przechowuje dane w celach marketingowych i optymalizacyjnych przy użyciu technologii Webtrekk GmbH. Dane te mogą być wykorzystywane do tworzenia profilu użytkownika. Ustawienia Cookies mogą być zmienione.

Bez wyraźnej zgody użytkownika dane zebrane w technologii Webtrekk nie są używane do identyfikacji osobowej użytkownika strony i nie są łączone one z żadnymi innymi danymi osobistymi użytkownika.

Możesz odmówić gromadzenia danych i przechowywania ich przez Webtrekk kontaktując się mailowo: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl.

Aby wyłączyć śledzenie Webtrekk na tej stronie należy zrezygnować z cookie. Twoja rezygnacja jest ważna na stałe lub do momentu usunięcia plików cookie w przeglądarce. Cookie jest ustawiony na domenie, przeglądarce i komputerze. Dlatego, jeśli odwiedzasz naszą stronę internetwą w różnych miejscach lub z różnych przeglądarek, każdorazowo musisz odmówić przechowywania danych.

 

8. Odpowiedzialność


W przypadku usunięcia, zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila lub pisma do „Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski” z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Stefana Batorego 2, 31-135 Kraków, biuro@polskidomaukcyjny.com.pl.

Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Wasz temat zebraliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

 

9. Cel gromadzenia danych:


a) marketing bezpośredni produktów,
b) cele archiwalne,
c) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach, pomoc konsumentom używającym produkty, poradnictwo, rozpatrywanie roszczeń, skarg i reklamacji,
d) realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, prowadzenie korespondencji z konsumentami, poradnictwo.

 

10. Kategorie odbiorców:

Organy państwowe, w przypadku istnienia odpowiednich przepisów prawnych, usługodawcy, spółki powiązane oraz pracownicy Dom Aukcyjny w związku z wypełnianiem celów określonych w pkt. 8.

 

11. Social Media

Wtyczki ("plug-ins") portali społecznościowych takich jak facebook.com mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. ("Operator").

Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugin

 

12. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

  1. administratorem danych osobowych jest „Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski” z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Stefana Batorego 2, 31-135 Kraków, nr tel. +48 12 341 47 37, biuro@polskidomaukcyjny.com.pl,
  2. dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, na podstawie Kodeksu cywilnego  w związku z art. 6 ust. 1 b RODO,
  3. dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny,
  4. dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa,
  5. każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  6. każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy,
  8. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania przez administratora umowy.