Regulamin aukcji

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskiego Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%–50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o  wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym. Ewentualne błędy w opisie dodatkowym obiektu (np. pochodzenie, literatura, wystawy), nie mogą być podstawą do reklamacji. Polski Dom Aukcyjny zastrzega sobie również 5% granicę błędu w podawanych wymiarach prac.

4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłata wadium weryfikacyjnego w kwocie 1 zł.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w  aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

6. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe. Należy je rozumieć jako  poufną minimalną cenę sprzedaży uzgodnioną między Polskim Domem Aukcyjnym a Komitentem. Polski Dom Aukcyjny może przebić ofertę klienta na aukcji, jeśli cena rezerwowa nie została osiągnięta. Jeśli licytacja nie osiągnęła ceny rezerwowej istnieje możliwość zawarcia transakcji warunkowej, będącą ofertą nabycia obiektu po cenie wylicytowanej (oferta ta staje się przedmiotem negocjacji z Komitentem, jednak bez gwarancji zakupu po cenie wylicytowanej).

7. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

8. Nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów w  ciągu 10 dni od  zakończenia aukcji. W  razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Polski Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.

9. Polski Dom Aukcyjny może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w drodze licytacji, jeżeli cena rezerwowa nie zostanie osiągnięta. 

10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

11. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym na  okres 5  lat od  daty sprzedaży przez Polski Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu, gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.

12. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.

13. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

14. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

15. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

16. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:

a) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Wywóz obiektów starszych niż 55  lat oraz  o  wartościach przekraczających limity określone w  ustawie O  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.

b) Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

c) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do  obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz  o  przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu –  Dom Aukcyjny jest zobowiązany do  zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

17. Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Polski Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

18. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych znakiem „•” przy estymacji) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

1) 5% kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro

2) 3% kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro

3) 1% kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro

4) 0,5% kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro

5) 0,25% kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.

19. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz  wysyłanie korespondencji od Polskiego Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub  kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w  każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl, co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.

 

Ważne terminy

Cena wywoławcza to ustalona przez aukcjonera cena, od której rozpoczyna się licytacja. Jeżeli na dany obiekt złożone zostały oferty przed rozpoczęciem aukcji, licytacja rozpoczyna się od kwoty najwyższej złożonej oferty.

Postąpienia to kwoty o jakie zmienia się cena obiektu podczas licytacji. Aukcjoner podaje je według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji aukcjoner może zmodyfikować wysokość postąpienia.

Cena (PLN)            Postąpienie (PLN)
0 - 1 000 50
1 000 - 2 000 100
2 000 - 5 000 200
5 000 - 10 000 500
10 000 - 20 000 1 000
20 000 - 100 000 2 000
powyżej 100 000 5 000

 

Estymacja to szacunkowa wartość, jaką obiekt może osiągnąć podczas licytacji. Nie uwzględnia ona opłat aukcyjnych oraz opłat dodatkowych. Ceny estymacyjne dostępne są w katalogu aukcyjnym w wersji PDF oraz w katalogu drukowanym.

Cena wylicytowana, inaczej cena młotkowa, to ostatecznie wylicytowana kwota za obiekt podczas aukcji. Potwierdza ją uderzenie aukcjonerskiego młotka, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży.

Cena nabycia, inaczej cena rzeczywista, to końcowa cena jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić za dzieło sztuki. Składa się na nią cena wylicytowana, opłaty aukcyjne oraz opłaty dodatkowe.

Opłata aukcyjna wynosi 20% ceny wylicytowanej obiektu. Do niektórych obiektów doliczana jest opłata dodatkowa z tytułu droit de suite- autorskich praw majątkowych z tytułu odsprzedaży. Opłata ta doliczana jest według zawartych w Regulaminie Aukcji stawek. Informacja o opłacie droit de suite zawarta jest w opisie katalogowym przedmiotu.

Sprzedaż warunkowa, czyli warunkowa umowa sprzedaży, zostaje zawarta gdy cena wylicytowana nie osiągnęła ceny gwarancyjnej (ceny minimalnej). Cena gwarancyjna to najniższa kwota, za którą można sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody właściciela. Wysokość ceny gwarancyjnej jest informacją poufną.