Menu
Zamówienie

Salon 1927, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa

Dodany w dniu

PRZEWODNIK Nr 29.
GRUDZIEŃ

SALON 1927

 

TOW. ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH WARSZAWA

ZARZĄD TOWARZYSTWA

PREZES

BRZEZIŃSKI STANISŁAW

VICE-PREZES

POPOWSKI STEFA

CZŁONKOWIE KOMITETU I ICH ZASTĘPCY

ARTYŚCI:

GÓRSKI KONSTANTY, GRABOWSKI ADAM, OTTO ZYGMUNT, STABROWSKI KAZIMIERZ, STĘPSKI WIKTOR, WRÓBLEWSKI KONSTANTY, NARTOWSKI TADEUSZ, ROTH FRANCISZEK, WIŚNIEWSKI BRONISŁAW

MIŁOŚNICY:

GUTOWSKI JÓZEF, KOSKOWSKI BOLESŁAW, PASZKOWSKI WACŁAW DOMINIK, STURM ADOLF, WILCZYŃSKI STANISŁAW, WÓYCICKI ZYGMUNT, BORZĘCKI WŁODZIMIERZ, KOWERSKI KAROL, WEHR WITOLD

KIEROWNIK ADMINISTRACJI

RADECKI-MIKULICZ STANISŁAW

JURY SALONU

Przewodniczący

POPOWSKI STEFAN

Członkowie Jury

Od Komitetu: 

GÓRSKI KONSTANTY, GRABOWSKI ADAM, OTTO ZYGMUNT, STABROWSKI KAZIMIERZ, STĘPSKI WIKTOR, WRÓBLEWSKI KONSTANTY

Wybrani przez artystów:

BAGIEŃSKI STANISŁAW, CZEPITA MICHAŁ, KOTOWSKI JAN, LASOCKI KAZIMIERZ, POLKOWSKI ANTONI, SŁUPSKI FELIKS, ZAWADZKI STANISŁAW

SĄD KONKURSOWY:

Od Komitetu:

BRZEZIŃSKI STANISŁAW, GÓRSKI KONSTANTY, OTTO ZYGMUNT

Wybrani przez artystów:

AUSTEN ANTONI, GEMBARZEWSKI BRONISŁAW, SŁUPSKI FELIKS

oraz delegaci ofiarodawców nagród

NAGRODY:

NAGRODY

SALONU 1927 TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH

Dyplom honorowy

Medal zloty

Medal srebrny

Medal bronzowy

NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW

NAGRODA MIASTA WARSZAWY

NAGRODA WYDAWNICTWA „KURJERA WARSZAWSKIEGO"

NASTĘPUJĄCY ARTYŚCI NIE PODLEGAJĄ NA WYSTAWACH I SALONACH TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE OCENIE „JURY" I WYSTAWIAJĄ SWE PRACE

HORS CONCOURS

POSIADAJĄCY DYPLOMY HONOROWE:

AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER, AXENTOWICZ TEODOR, BOZNAŃSKA OLGA, DUNIKOWSKI XAWERY, FAŁAT JULJAN, KARPIŃSKI ALFONS, KOSSAK WOJCIECH, MADEJSKI ANTONI, MALCZEWSKI JACEK POCHWALSKI KAZIMIERZ, WEISS WOJCIECH, WELOŃSKI PIUS, WYCZÓŁKOWSKI LEON

POSIADAJĄCY PIERWSZE NAGRODY TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH:

BORUCIŃSKI MICHAŁ, ŻUKOWSKI STANISŁAW

REGULAMIN "JURY" SALONU DOROCZNEGO

§1. Pierwsze posiedzenie „jury" Salonu zwołuje vice-prezes Komitetu Tow. Zachęty Sztuk Pięknych.

§2. Skład „jury" Salonu stanowią artyści w liczbie 14-tu: 7-iu jest wybranych przez specjalnie w tym celu zwołane zebranie artystów, którzy przynajmniej trzy razy brali udział w Dorocznych Salonach Zachęty, i 7-iu wybranych przez Komitet Tow. Zachęty Sztuk Pięknych.

§3. Członkowie „jury" Salonu wybierają z pośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczący otwiera posiedzenie „jury", przewodniczy, dyktuje decyzje do protokołu i zamyka obrady.

§4. Do prawomocności obrad „jury" wymagana jest obecność przynajmniej 8 członków wraz z przewodniczącym lub jego zastępcą.

§5. Decyzje zapadają prostą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący.

§6. Przewodniczący według swego uznania lub na żądanie przynajmniej 4-ch członków „jury" zarządza tajne głosowanie.

§7. Prace członków „jury" podlegają sądowi na równi z innemi pracami przysyłanymi na Salon, a balotowanie jest tajne za pomocą czarnych i białych gałek, składanych do urny.

§8. Ocena wszystkich nadesłanych na Salon prac „jury” odbywa się w ten sposób, że tylko prace  jednogłośnie w pierwszem glosowaniu nie podlegają ponownemu przejrzeniu. Te zaś prace, które otrzymały choć jeden głos, zyskują prawo do ponownego przejrzenia na końcu. Z tych ostatnich, prace, które przy powtórnem przejrzeniu uzyskały jedną trzecią głosów całego „jury", zostawione są do trzeciego ostatecznego przejrzenia na końcu, poczem, jeśli nie osiągną większości głosów, zostają ostatecznie uznane za nieprzyjęte.

§9. Obrady „jury" są tajne, a ostateczne postanowienia solidarne. Każdy z członków „jury" obowiązuje się słowem honoru do utrzymania bezwzględnej tajemnicy przebiegu narad i niekomunikowania szczegółów osobom trzecim. Postanowienia „jury" nie mogą być kwestionowane z zewnątrz.

§10. Dzieła artystów, nagrodzonych dyplomem honorowym lub 1-ą nagrodą Zachęty na Salonach Dorocznych począwszy od r. 1923 nie podlegają na Salonach Dorocznych ocenie „jury", (Hors Concours).

           REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO SALONU DOROCZNEGO.

§1. Skład sądu konkursowego Salonu stanowi 6-iu członków, z których trzej są z wyboru Komitetu T-wa Zachęty Sztuk Pięknych, a trzej wybrani na zebraniu artystów, którzy przynajmniej trzy razy wystawiali swe prace na Dorocznych Salonach Zachęty.

§ 2. Prócz powyższych stałych 6-ciu członków w sądzie konkursowym biorą udział delegaci, reprezentujący ofiarodawców nagród. Delegaci mają głos jedynie przy udzielaniu nagród, ofiarowanych przez swych mocodawców.

§ 3. Komitet Towarzystwa wyznacza na Salon następujące nagrody:

a) najwyższa nagroda w formie dyplomu honorowego, bądź za jedno dzieło, bądź też za całą działalność twórczą,

b) trzy stopnie nagród w formie medali: l-sza nagroda medal złoty, II-ga — medal srebrny i III-cia — medal brązowy.

§ 4. Prawo otrzymania nagród Towarzystwa Zachęty przysługuje wszystkim artystom, biorącym udział w Salonie Dorocznym, prócz tych, którzy, począwszy od r. 1923, otrzymali dyplomy honorowe Zachęty.

§ 5. Artyści, którzy otrzymali na Salonach poprzednich nagrody Tow. Zachęty, mogą otrzymać nagrody Tow. Zachęty tylko wyższego od poprzednich stopnia.

§ 6. Dzieła członków sądu konkursowego, o ile znajdują się na Salonie, są poza konkursem. Dzieła członków Komitetu T. Z. S. P., nie należących do sądu konkursowego, nie tracą prawa do nagród.

§ 7. Sąd konkursowy odbywa się w gmachu T-wa Zachęty.

Dzień zebrania wyznacza i zaproszenia do sędziów i delegatów rozsyła Komitet Towarzystwa nie później, jak w ciągu 10-iu dni po otwarciu Salonu.

§ 8. Do prawomocności obrad sądu konkursowego wymagana jest obecność przynajmniej czterech członków z liczby sześciu powołanych, nie licząc delegatów. Nieobecność delegatów nie wpływa na prawomocność obrad.

§ 9. Członkowie sądu obierają z pośród siebie przewodniczącego i sekretarza, który protokółuje uchwały. Przewodniczący rozpoczyna obrady sądu od odczytania listy obecności członków sądu i stwierdza protokólarnie prawomocność obrad w myśl § 8-go, poczem odczytuje zebranym regulamin niniejszy.

§ 10. a) Na wstępie przewodniczący formuje ogólną listę kandydatów do nagród, z kolejno podawanych kandydatur przez poszczególnych członków sądu. W tym celu każdy z obecnych członków sądu i delegatów dyktuje przewodniczącemu tytuły dzieł wraz z nazwiskami ich autorów i numerami porządkowemi katalogu, w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie nagród. Każdemu z członków sądu służy przytem prawo motywowania, dlaczego dane dzieła wyróżnia. Nieobecni członkowie sądu mają prawo zgłosić listy kandydatów piśmiennie, lecz w glosowaniu mają wagę tylko głosy obecnych. Lista ogólna w ten sposób przez zespół członków sądu ułożona, stanowi materiał do głosowania i narad przy rozdzielaniu nagród.

b) Po ułożeniu tej listy przewodniczący zarządza wstępne próbne głosowanie, bądź jawne, bądź tajne, na każdą z poszczególnych nagród, poczynając od nagród najwyższych, przyczem za materiał wyłączny dla głosujących służy poprzednio przez nich ułożona lista dzieł. Przewodniczący kolejno notuje wyniki próbnego głosowania przy poszczególnych dziełach i układa prowizoryczną listę nagrodzonych.

c) Po próbnem głosowaniu przewodniczący zarządza przerwę i zaprasza członków sądu do ponownego rozejrzenia się w dziełach, zgłoszonych na konkurs, i do swobodnej dyskusji na temat wyniku próbnego głosowania w stosunku do wartości artystycznej dzieł poszczególnych — poczem

d) zarządza drugie głosowanie, kolejno na każdą nagrodę poszczególnie, zaczynając od najwyższych odznaczeń. Wynik tego głosowania jest ostateczny i wciągnięty do protokółu, który podpisują wszyscy obecni członkowie sądu. Protokół w kopercie zapieczętowanej przewodniczący wręcza prezesowi Komitetu Tow. Zachęty Sztuk Pięknych do powiadomienia autorów nagrodzonych i opublikowania w prasie.

§ 11. Obrady sądu konkursowego są tajne, a ostateczne postanowienia solidarne. Każdy z członków sądu konkursowego zobowiązuje się słowem honoru do utrzymania bezwzględnej tajemnicy przebiegu narad i niekomunikowania szczegółów osobom trzecim. Postanowienia sądu nie mogą być kwestionowane z zewnątrz.

Wincenty Wodzinowski

Franciszek Ejsmond

 

WYCIĄG ZE STATUTU TOWARZYSTWA ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE.

§ 6. 1. Członkami rzeczywistymi mogą być artyści, którzy wystawiali przynajmniej trzykrotnie swe dzieła w Salonach Dorocznych Zachęty lub mieli swą wystawę zbiorową, wprowadzeni przez trzech członków rzeczywistych i przyjęci przez Komitet przynajmniej 8-iu głosami.

§ 8. Na członków honorowych powoływane są przez Komitet osoby, które zasłużyły się szczególnie sztuce polskiej, o ile powołanie to będzie poparte podpisami przynajmniej 60-u członków rzeczywistych.

§ 9 i § 11. Członek rzeczywisty i członek honorowy uczestniczy w naradach Zgromadzenia Walnego i posiada czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa.

Kazimierz Stabrowski

Michał Rouba

OBJAŚNIENIA SKRÓCEŃ:

//. C.—Hors Concours (nie podlega Jury)

(Czł. honor.)—Członek honorowy T-wa Z. S. P.

(Czł. rz.)—Członek rzeczywisty T-wa Z. S. P.

ol.—olejny

akw.—akwarela

gw.—gwasz

płask.—płaskorzeźba

Mieszko JabłońskiMieczysław KotarbińskiKazimierz Kwiatkowski

Janusz Paweł JanowskiTadeusz CieślewskiBronisław Kopczyński

Tadeusz MarczewskiAnna Römerowa

Stanisław CzajkowskiJan Kotowski

Konstanty WróblewskiKazimierz Lasocki

Alfons KarpińskiAdam Grabowski

 Władysława Piątkowska

Józef RyszkiewiczStanisław ZawadzkiStanisław Korzeniewski

Teodor ZiomekStefan Socharski

Alfred Józef SipińskiKarol Biske

Józef RapackiJadwiga Umińska

Władysław AraszkiewiczFeliks Paweł Gęstwicki

Karol SicińskiZofia Stankiewiczówna

Stanisław BagieńskiWiktor Stępski

Ignacy PieńkowskiZofia RudzkaMichał Czepita

Stanisław SzygellStanisław Gałek

Wacław ZaboklickiAntoni Austen

Stanisław KarniewskiBronisław Wiśniewski

Leon BigosińskiTeresa PopielskaMałgorzata Łada Maciągowa

Marcin KitzStanisław Radziejowski

Tadeusz PiotrowskiAntoni PolkowskiAleksander Żurakowski

Janina BroniewskaAntoni Miszewski

MALARSTWO
ADAMSKA ROCJBA KAZIMIERA — Wilno.
1. Pamiątka z Pińska — akw.

AJDUKIEWICZ JULJAN — Warszawa.
2. Portret pani P. — ol.

ALBINOWSKA MINKIEWICZOWA Z. — Lwów. (Czł. rz.)
3.Róże — ol.
4.Jasny pokój — ol.
5.Stolik przy oknie — ol.

ARASZKIEWICZ WŁADYSŁAW — Sosnowiec.
6.Rozmowa — ol.
7.Na letnisku - ol.
8.Wieczór — ol.

AUSTEN ANTONI — Warszawa. (Czł. rz.)
9.Przed połowem śledzi — ol.
10.Portret prof. S. — pastel.

//. C. AXENTOWICZ TEODOR — Kraków. (Czł. rz.)
11.Portret Hani — pastel.'
12.Portret Jadzi — pastel.
13.Portret pani D. pastel.

BAGIEŃSKI STANISŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
14.Zaskoczeni — ol.
15.Miasteczko I — ol.
16.Miasteczko II — ol.

BARBACKI BOLESŁAW — Nowy Sącz.
17.Studjum portretowe - ol.
18.Jesion — ol.

BARTKIEWICZOWA EUGENJA — Brwinów.
19.Pierrot — ol.
20.Wnętrze — ol.

BERENT ZYGMUNT — Warszawa.
21.Portal w Jurgowie — rysunek.
22.Głowa górala 1 — rys.
23.Głowa górala 11 — rys.

BIELAWSKI WACŁAW — Warszawa.
24.Motyw z Kazimierza — ol.
25.Widok na Wisłę — ol.

BIGOSIŃSKI LEON —. Warszawa. (Czł. rz.)
26.Odwiedziny samotnika —- ol.
27.Spłoszeni — ol.
28.Skąpany — ol.

BISKE KAROL — Warszawa. (Czł. rz.)
29.Pogodny letni dzień — ol.
30.Giewont w chmurach - ol.

BOBIŃSKA PASZKOWSKA JAN. — Warszawa. (Czł. rz.)
31.Obrona przed napaścią — ol.
32.Dziewczyna z dzbankiem — ol.
33. Minjatury,

BOCHEŃSKI JAN Poznań. (Czł. rz.)
34.Don Kiszot ol.

BOHUSZEWICZ JAN — Genua. (Czł. rz.)
35.Stara Wenecja — ol.

BONDY GLASSOWA ALINA — Warszawa.
36.Martwa natura — ol.

H.C. BORUCIŃSKI MICHAŁ — Warszawa. (Czł. rz.)
37.Hucułka z dzbankiem ol.

Michał Boruciński

38.Studjum — ol.
39.Hucuł z lulką — akw.

BORZEMSKI OTTON EDWARD — Warszawa.
40.Fala na Helu — ol.

BULEWSKI TADEUSZ — Warszawa. (Czł. rz.)
41.W porcie — ol.
42.W „wendzie" brazylijskiej - ol.

CHEŁMOŃSKA WANDA — Poznań. (Czł. rz.)
43.W kaplicy Jasnogórskiej — gwasz.
44.Boże Ciało (Poznańskie) — gwasz.
45.Procesja — tempera.

CHLEBUS JÓZEF — Kraków.
46.Góral — ol.

CHOREMBALSKI WAWRZENIEC Warszawa. (Czł. rz.)
47.Lirnik (Huculszczyzna) — ol.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ senior — Warszawa. (Czł. rz.)
48.Wawel — akw.
49.Kapliczka w Czorsztynie — akw.
50.Kazimierz — ol.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ junior — Warszawa.
51.List nieoczekiwany tempera.
52.Czerwona Katedra (Albi) akw.
53.Miasto nad wodą (Albi) akw. i gw.

Tadeusz Cieślewski

COOPER WINIFRED — Zakopane.
54.Portret p. Loli Bobieńskiej — ol
55.Portret Marysi Dzieduszyckiej— kredka

CZAJKOWSKI STANISŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
56.Jesień nad Wisłą — ol.
57.Kurniawa -- tempera.
58.Przed kościołem — tempera.

CZARNECKA LEWAKOWSKA JADWIGA—Warszawa.
59.Z gaju Świętopełka — ol.

CZARNOWSKA ANIELA — Lęki. (Czł. rz.)
60.Przed deszczem — ol.
61.Po deszczu — ol.
62.Dwór — ol.

CZEPITA MICHAŁ — Warszawa. (Czł. rz.)
63.Studja przed balem — ol.
64.Portret artysty Piotra Chmielewskiego —ol.

CZERNICKI MIECZYSŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
65.Kościół św. Jacka (Nawa główna) — ol
66.Zakrystja kościoła św. Jacka — ol.

CZYŻEWSKI KAZIMIERZ — Warszawa. (Czł. rz.)
67.Przy bóżnicy w Kazimierzu —ol.

ĆWIKLIŃSKI ZEFIRYN — Zakopane. (Czł. rz.)
68.Jabłoń — ol.
69.Hala Królowa — ol.
70.Zmarzły Staw — ol.

DĄBROWSKA KAZIMIERA — Warszawa. (Czł. rz.)
71.Minjatury.

DOMARADZKI STEFAN — Warszawa. (Czł. rz.)
72.Baszta o zachodzie — ol.
73.Zmierzch — ol.
74.Pejzaż — ol.

DUDA MIRON — Warszawa.
75.Martwa natura — ol.
76. Studjum — ol.

DUNIN ANTONINA — Warszawa. (Czł. rz.)
77.Portret pana E. P. — ol.
78.Portret prokuratora K. M. — ol.

DWORZACZEK JULJAN — Warszawa. (Czł. rz.)
79.Studjum portretowe — pastel.

DYBOWSKI STANISŁAW — Warszawa.
80.Pogrzeb — ol.
81.Giewont chmurny — ol.

DZIURZYŃSKA ROSIŃSKA ZOFJA—Poznań. (Czł. rz.)
82.Widok na Giewont — ol.

EJSMOND FRANCISZEK — Warszawa. (Czł. honor.)
83.Dwie mamy — ol.
84.Portret pana A. W. — ol.

EJSMOND STANISŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
85.Kwitnące karczochy — akw. pastel

ERB ERNO — Lwów.
86.Fragment z Rynku Lwowskiego — ol.

FABIANÓWNA OLGA— Jasło
87.Odpoczynek ol.

FIJAŁKOWSKA KĘDZIERSKA STAN.-Warszawa. (Czł. rz.)
88.Marew — akw.
89.Róże „Malmaison" — akw.
90.Nad Narwią — ol.

GALLAR WŁADYSŁAW PAWEŁ Warszawa.
91.Do kościoła akw.

GAŁEK STANISŁAW Zakopane. (Czł. rz.)
92.Poranek w Tatrach — ol.
93.Jesienny dzień w Tatrach— ol

GENTIL TIPPENHAUER WANDA Warszawa.
94.Rododendrony akw,
95.Wiosenny poranek — akw.

GESSNERÓWNA JANINA Warszawa. (Czł. rz.)
96.Na łączce wśród gór akw.

GĘSTWICKI FELIKS PAWEŁ Toruń.
97.Flisacy ol.
98.Kutry w porcie Helskim — ol.

GLINICKI ZYGMUNT — Warszawa.
99.Martwa natura — ol.

GODLEWSKA EUGENJA Mława.
100.Portret pani J. P. ol.
101.Portret wojewody Sołtana — ol.

GOŁĘBIOWSKI WITOLD Warszawa. (Czł. rz.)
102.Lalki ol.
103.Portret ol.
104.Pejzaż ol.

GRABOWSKI ADAM Warszawa (Czł.rz.)
105.Astry akw.
106.Olsztyn akw.
107.Wnętrze synagogi w Przedborzu —akw.

GRABOWSKI LUDWIK Warszawa.
108.Staw ol.
109.Bajka ol.
110.Olszyny ol.

GRANZOW WACŁAW Warszawa. (Czł. rz.)
111.Wazon i muszla ol.

GRUBIŃSKI JAN Warszawa.
112.Zima ol.

GRUS BEREZOWSKA MARJA Warszawa.
113.Modlitwa — tempera.

HANEMAN MAKS Zakopane.
114.Czarny Staw Gąsienicowy ol.

HANNYTKIEWICZ ADAM Poznań.
115.Koszykarze pomorscy ol.

HARLAND ZAJĄCZKOWSKA ANNA Lwów.
116.Uliczka w Raguzie ol.

HERSTEIN ADOLF EDWARD — Berlin.
117.Krowy w oborze — ol.

HOFMANN WLASTIMIL — Kraków. (Czł. rz.)
118.Lilia Weneda — ol.

HOLLER KAZIMIERZ Warszawa. (Czł. rz.)
119.W Arkadji ol.
120.Lato ol.

HUBERT OBERTYŃSKA HALINA — Kielce.
121.Gladjolusy ol.

IWANOWSKI BŁAŻEJ Warszawa. (Czł. rz.)
122.Łazienki. „Rotunda" ol.
123.Wnętrze chaty ol,
124.Chryzantemy ol.

JABŁOŃSKI MIESZKO Kraków.
125.Zbiór owoców ol.
126.Stabene ol.

JAGODZIŃSKI LUCJAN — Warszawa.
127.Ręka ze szmaragdem — tempera.

JAMONTT BRONISŁAW Wilno. (Czł. rz.)
128.Stare mury tempera.

JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ Warszawa. (Czł. rz.)
129.Portret tanceiki p. H. S. — ol.
130.Angelica rys.

JAROCKI STANISŁAW Wilno.
131.Swironek ol.

JAROSZ JÓZEF Rososzka. (Czł. rz.)
132.Pejzaż wiosenny ol.
133.Pejzaż jesienny — ol.

JAROSZYŃSKA JADWIGA Warszawa.
134.Portret własny pastel.
135.Studjum pastel—
136.Portret pana K. M. — pastel.

JESKA STANISŁAWA —Warszawa. (Cz. rz.)
137.Róże— ol.

JOHNOWA IGNACJA— Warszawa. (Czł. rz.)
138.Fragment z pałacu w Łazienkach—ol.
139.Wnętrze pałacu w Łazienkach —ol.

KARNIEJ EDWARD Wilno.
140.Portret pani J.— ol.
141 .Studjum portretowe — ol.

KARNIEWSKI STANISŁAW Warszawa. (Czł. rz.)
142.Portret siostry — ol.
143.Luty— ol.

H. C. KARPIŃSKI ALFONS Kraków. (Czł. rz.)
144.Motyw z Krakowa ol.
145.Maki ol.
146.Kwiaciarka ol.

KAUZIK JAN Warszawa. (Czł.rz.)
147.Portret pana E. K. ol.

KAWECKI ROMAN — Warszawa. (Czł. rz.)
148.Hiszpanka — ol.

KELUS CECYLJA Warszawa.
149.Przed obrazem ol.

KĘDZIERSKI APOLONJUSZ — Warszawa. (Czł. rz.)
150.W kościele — akw.
151.Brzozy — akw.

 Apolonjusz Kędzierski

152.W sadzie — akw.

KIDOŃ JÓZEF— Warszawa. (Czł.rz.)
153.Portret żony pastel.

KITZ MARCIN— Lwów.
154.Corrida de toros ol.
155.Flaszki ol.
156.Jatka — ol.

KŁOPOTOWSKI ALEKSANDER LECH —Warszawa
157.Wizja Matki Boskiej —
158.Pieta—ol.
159.Motyw z Zakopanego —ol.

KOPCZYŃSKI BRONISŁAW —Warszawa. (Czł. rz.)
160. Wnętrze star. Ratusza w Poznaniu —akw.
161.Na Matkę Boską Gromniczną — ol.
162.Warszawa — ol.

KOROLKIEWICZ JÓZEF — Warszawa.
163.Głowa — ol.

KORPAL TADEUSZ— Wieliczka.
164.Krzysia ol.

KORZENIEWSKI STANISŁAW —Monachjum. (Czł. rz.)
165.Portret pani D. — ol.
166.Odpoczynek— ol.

H. C. KOSSAK WOJCIECH — Kraków. (Czł. rz.)
167. Fragment z panoramy — ol.

Wojciech Kossak

168. Portret — ol.

KOTARBIŃSKI MIECZYSŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
169.Portret — akw.

KOTOWSKI JAN —Warszawa. (Czł.rz.)
170.Jesienią ol.
171.Mój kozak ol.
172.Fantazja — ol.

KOŹNIEWSKA MARJA— Warszawa. (Czł. rz.)
173.Hiszpanka— ol.
174.Blondynka — ol.
175.Gazda ze wsi Bukowina— pastel.

KRASZEWSKA OTOLJA — Monachjum. (Czł. rz.)
176.Róże i jabłka ol.

KRAŚNIK ZDZISŁAW —Warszawa. (Czł. rz.)
177.Fragment kościoła akw.

KRZYŻANOWSA MICHALINA — Warszawa.
178.Wiśniowiec wołyński ol.
179.Korsyka ol.

KSIĄŻEK JAN — Żywiec.
180.Żywczanka — ol.

KULESZA MARJAN —Wilno. (Czł. rz.)
181.Dziewczynka z wazą ol.
182.Zakątek plebanji —tempera.
183.Martwa natura — tempera.

KURZAWIŃSKI BOLESŁAW —Warszawa. (Czł.rz.)
184.Przy kominie — ol.
185.Kamienne schodki ol.

KUSZTELANÓWNA LUDOMIŁA — Poznań.
186.Z naszego wybrzeża — ol.

KUŹMIŃSKI BOLESLAW — Warszawa. (Czł. rz.)
187.Portret p. Julji Trojanowskiej —ol.
188.Zmierzch w Tatrach — ol.
189.Zakopane — ol.

KWIATKOWSKI KAZIMIERZ — Wilno.
190.Portret damy z wachlarzem— ol.

KWINTA ANTONI —Sosnowiec.
191.Zagroda— ol.
192.Floksy — ol.
193.Kościołek w Lubiniu— ol.

LARISSA DOMAŃSKA KRYSTYNA — Rzym.
194.Portret pani Z. —ol.
195Autoportret — ol.

LASOCKI KAZIMIERZ — Warszawa. (Czł. rz.)
196.Południe — ol.
197.Stare wierzby — ol.
198.Struga —ol.

LASZENKO ALEKSANDER — Wola Sosnowa. (Czł. rz.)
199.Wszystko w przeszłości — ol.
200.„Fata Morgana" — ol.
201.Targ w „Embabeh" studjum — ol.

DU LAURANS MICHAŁ — Warszawa.
202.Autoportret — ol.
203.Portret dr. Karwackiego — ol.

LEONHARD WITOLD — Warszawa. (Czł. rz.)
204.Kuźnicki port — ol.
205.Tatry — ol.

LESSER EDWARD — Warszawa. (Czł. rz.)
206.Dziewczyna z pieprzem

LINDEMANN EMIL— Warszawa. (Czł. rz.)
207.Dalje— ol.
208.Złote nagietki— ol.

ŁADA MACIĄGOWA MAŁGORZATA Kraków. (Czł. rz.)
209. Akt —ol.
210.Wisła pod Krakowem— ol.

MACKIEWICZ KONSTANTY — Łódź.
211.Martwa natura— ol.

MANASTERSKI STEFAN— Warszawa.
212.Łazienki Królewskie(Czł. rz.) ol.

MARCZEWSKI TADEUSZ Warszawa. (Czl. rz.)
213.Chrystus wśród dzieci — ol.

MASTELSKI KAZIMIERZ Warszawa. (Czł. rz.)
214.Jesienne kwiaty — ol.
215.Astry i gieorginje— ol.

MASZYŃSKI MARJCJSZ — Warszawa. (Czł. rz.)
216.Kościolek wiejski, którego nie było nawet przed wojną — akw.

MAZARAKI MARIA — Warszawa.
217.Petunje — akw.

MEHOFFER JÓZEF — Kraków. (Czł. rz.)
218.Portret pani Z. — ol.

MIĘDZYBŁOCKI ADAM— Wilno.
219.Bajka wileńska ol.

MIKOS WŁADYSŁAW— Brzóza. (Czł. rz.)
220.Zima — ol.

NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ— Warszawa. (Czł. rz.)
221.Jar Nałęcza — ol.
222.Wzburzone morze— ol.
223.Fala — ol.

NARTOWSKI TADEUSZ — Warszawa. (Czł. rz.)
224.Nad Wisłą— akw.

Tadeusz Nartowski

225.W cichy dzień — akw.

NAWROCKI BOLESŁAW— Warszawa. (Czł. rz.)
226.Przy pracy— ol.
227.Dziewczyna w perłach— ol.

NIRNSTEIN ZYGMUNT - Pruszków. (Czł. rz.)
228.Portret pana S. ol.
229.Zosia — ol.
230.Prokurator — ol.

NOAKOWSKI STANISŁAW Warszawa. (Czł.rz.)
231.Nabożeństwo w Katedrze - akw.
232.Kraków u schyłku średniowiecza sepje kol.

Stanisław Noakowski

NOWICKA MICHALINA — Warszawa. (Czł. rz.)
233.Portret pani J. S. — pastel.

OLPIŃSKI WITOLD — Warszawa.
234.Kosiarze — ol.

OLSZEWSKI JAN Warszawa.
235.Na schyłku lata— ol.

OSTOJA GAJEWSKI MIROSŁAW Warszawa.
236.Portret pana S. — pastel.
237.Portret pana D. — pastel.
238.Portret pana K. — pastel.

PERLE EDMUND — Warszawa.
239.Wizyta w klasztorze — ol.

PIĄTKOWSKA WŁADYSŁAWA — Warszawa. (Czł. rz.)
240.Jesień — ol.
241.Słoneczniki ogrodowe — ol.
242.Róże w wazonie — ol.

PIENIĄŻEK JÓZEF — Lwów.
243.Wnętrze kościoła Marjackiego w Krakowie—olejny.
244.Portret prof. Leona Wyczółkowskiego — ol.
245.Wnętrze starożytnego kościoła w Dębnie —akwarela.

PIEŃKOWSKI IGNACY — Kraków. (Czł. rz.)
246.Autoportret — ol.
247.Pomarańczowa chustka — ol.
248. Jesienne słońce — ol.

PIERZGAŁA FRANCISZEK — Warszawa.
249.Zagroda — ol.

PILLATI GUSTAW — Warszawa. (Czł.rz.)
250.Góral z kosą — ol.

Gustaw Pillati

251.Dziewczyna nad stawem — ol.

PIOTROWSKI TADEUSZ — Warszawa.
252.Madonna — akw.
253.Św. Teresa —akw.

POCHWALSKI KASPER — Kraków.
254.Śpiące dzieci — ol.
255.Portret pani Z. B. — ol.

POCHWALSKI STANISŁAW — Kraków.
256.Dachy — ol.

PODGÓRSKI STANISŁAW — Lwów. (Czł. rz.)
257.Poranek wiosenny — ol
258.Poranek w parku — ol.

POPIELSKA TERESA — Warszawa. (Czł. rz.)
259.Portret pani I. P.— akw.
260.Kazia — akw.
261.Kamelja —ol.

POPOWSKI STEFAN Warszawa. (Czł. rz.)
262.Poranek wiosenny —ol.
263.Przed wieczorem — ol.

PRÓSZYŃSKA JANINA — Warszawa. (Czł. rz.)
264.Pan Jezus Grzywałdzki — ol.
265.Garncarka — ol.
266.Basia —ol.

PRZYBYLSKI NOWINA WACŁAW—Warszawa. (Czł. rz.)
267.Chrystus — ol.

PUCHAŁA KAZIMIERZ — Kraków.
268.Chryzantemy — ol.

RADZIEJOWSKI STANISŁAW — Kraków.
269.Wodnik i wodnica — ol.
270.Djabełek Rokita — ol.

RAPACKI JÓZEF — Olszanka. (Czł. rz.)
271.Lipcowy wieczór — ol.
272.O zachodzie — ol.

ROTBAUM JAKÓB — Warszawa.
273.Studjum — kredka.

ROUBA MICHAŁ — Wilno.
274.O zachodzie •— ol.
275.Woda na Polesiu — ol.
276.Martwa natura — ol.

RÓMEROWA ANNA — Łotwa—Janopol. (Czł. rz.)
277.Jasełka kresowe — akw.

RUDZKA ZOFJA — Warszawa.
278.Portret — ol.
279.Lato — ol.
280.Sypialnia królewska w Łazienkach — ol.

RUPNIEWSKI JERZY Bydgoszcz. (Czł. rz.)
281.Trieste. Port — akw.
282.Capri. Piccola Marina — ol.

RUTKOWSKI SZCZĘSNY — Warszawa. (Czł. rz.)
283.Widok na Włocławek — ol.

RUZAMSKI MARJAN — Lwów.
284.Naścja — akw.

RYCHTARSKI ADAM — Warszawa.
285.Weranda — ol.

RYCHTER JANOWSKA BRONISŁAWA—Kraków. (Czł. rz.)
286.Ahaswer— ol.
287.W starym dworku — ol.
288.Ułan i panna — ol

RYSZKIEWICZ ŚWIRYSZ JÓZEF-Warszawa. (Czł. rz.)
289.Portret pani S, - ol.
290.Portret pani hr. P. - ol.
291.Portret pani S. ol.

SARNOWICZ ALEKSANDER Mińsk-Mazow. (Czl. rz.)
292.Bałaguly — ol.

SCHAYER GÓRSKA MARJA — Warszawa. (Czł. rz.)
293.Pomidory — ol.

SICHULSKI KAZIMIERZ Lwów. (Czł. rz.)
294.Wesele huculskie— ol.

Kazimierz Sichulski

SICIŃSKI KAROL —Warszawa.
295.Wnętrze —ol.

SIKORSKI JAN— Wołomin.
296.Sąsiadki— ol.

SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF — Warszawa. (Czl. rz.)
297.Gdy zmrok zapada (Motyw z nad Warty) ol.
298.Poranek na wsi (Motyw z Zapolic) ol.
299.Zapolice (Motyw z parku) ol.

SKAWIŃSKI CZESŁAW— Zakopane.
300.Portret p. Wesołowskiego ol.
301.Portret p. M. Boguckiej - ol.

SŁUPSKA MARJA —Warszawa. (Czł. rz.)
302.Pod strzechą akw.
303. Magietki akw.

SŁUPSKI FELIKS— Warszawa. (Czł. rz.)
304.Panna z różą ol.

305.Dziewczynka ol.

Feliks Słupski

306.Chryzantemy ol.

SOBECKI JAN - Warszawa. (Czł. rz.)
307.Słoneczniki ol.

SOCHARSKI STEFAN— Warszawa.
308.Portret własny ol.

STABROWSKI KAZIMIERZ —Warszawa. (Czł. rz.)
309.Fontanna w „Giardino del Lago" (Rzym) —ol.

Kazimierz Stabrowski

310.Kaktusy na tle Etny (Taormina)—ol.
311.Mgły nad Morskiem Okiem —ol.

STACHIEWICZ HELENA Nicea.
312.Martwa natura —ol.

STANKIEWICZÓWNA ZOFIA Warszawa. (Czł. rz.)
313.Księgi praw —akw.
314.Historja Polska Jana Długosza — akw.

STĘPSKI WIKTOR Warszawa. (Czł. rz.)
315.Motyw z klasztoru Reformatów w Kazimierzu—ol.
316."Plebanka" w Kazimierzu— ol.

STRYJEŃSKA ZOFJA — Warszawa. (Czł. rz.)
317.Uczta u Wierzynka, projekt na gobelin—akw.

SZPERBER JÓZEF — Warszawa.
318.Portret pani M. K. — ol.
319.Portret pana J. K. - ol.
320.Nubijczyk —ol.

SZTENCEL MAURYCY Warszawa. (Czt. rz.)
321.Martwa natura —ol.

SZTERN MICHAŁ Wilno.
322.Główka dziewczynki — ol.

SZWOCH FRANCISZEK Warszawa. (Czł. rz.)
323.Port w Helu ol.

SZYGELL STANISŁAW Warszawa. (Czł. rz.)
324.Też myśliwy —ol.
325.Hanka—ol.
326.Rybacy — ol.

SZYSZYŁŁOWICZOWA ANNA — Zakopane.
327.Morskie Oko przed burzą — ol.

ŚNIADECKA ANTONINA Warszawa.
328.Piwonje akw.

TAŃSKI CZESŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
329.Portret własny — ol.

TERLECKI ALFRED Zakopane. (Czł. rz.)
330.Zima w Zakopanem —ol.
331.Kasztan— ol.

TERPILOWSKI ALEKSANDER Warszawa.
332.Park jesienią ol.

TETMAJER JADWIGA Kraków. (Czł. rz.)
333.Zaduma— ol.
334.Słoneczniki — ol.

TRZEBIŃSKI MARJAN-- Warszawa. (Czł. rz.)
335. Lewocza na Spiszu akw.

UMIŃSKA JADWIGA Warszawa.
336.Jesień ol.

WALKOWSKI TADEUSZ Poznań.
337.Portret malarza - ol.

WALACH JAN Istebna. Śląsk.
338.Gazda Marchwica ol.

WASILEWSKI CZESŁAW Warszawa.
339.W niebezpieczeństwie ol.

WAŚNIEWSKA EUGENJA Warszawa.
340.Jog ol.

WĄSOWICZ RAFAŁ — Warszawa. (Czł. rz.)
341.Prymula— ol.
342.Stare drzewo — ol.

WILIŃSKI ANTONI —Warszawa. (Czł. rz.)
343.Fragment z Gdańska— akw.

WISZNICKI MIKOŁAJ— Warszawa.
344.Pobudka —ol.
345.Przyszliśmy tu poić nasze konie — ol.

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ Puławy.
346.Wnętrze kaplicy na Zamku Lubelskim — ol.

Kazimierz Wiszniewski

WIŚNIEWSKI BRONISŁAW— Warszawa. (Czł. rz.)
347.Amor pod jabłonią —ol.
348.Autoportret— ol.
349.Róże —ol.

WODZINOWSKI WINCENTY— Kraków. (Czł. rz.)
350.Portret p. Janowej Steczkowskiej — ol.
351.Baba z czarnym kogutem — ol.

WOŁOSZYŃSKI JAN — Lwów.
352.Maki — ol.

WRÓBLEWSKI KONSTANTY — Warszawa. (Czł. rz.)
353.Lato. Okopy św. Trójcy —ol.
354.Zagroda włościańska. Okopy św. Trójcy — ol.

WRZESIŃSKI JÓZEF — Sosnowiec. (Czł. rz.)
355.Pejzaż zimowy — ol.

WYSOCKA EMILJA — Warszawa.
356.Fragment z parku — ol.
357.Krzemieniec — ol.

ZABOKLICKI WACŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
358.Morze — ol.
359.Brzegi Niemna — ol.
360.Wierzba nad Niemnem — ol.

ZAREMBSKA STEFANJA — Częstochowa.
361.Autoportret — ol.

ZAWADZKI STANISŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
362.Portret pani S. ol.
363.Portret. — ol.
364.Zuzanna — ol.

ZIOMEK TEODOR — Warszawa. (Czł. rz.)
365.Zima — ol.
366.Zamek w Gołuchowie — ol.
367.Pejzaż zimowy— ol.

ŻUKOWSKA ZOFJA — Warszawa. (Czł. rz.)
368.Bławatki ol.

H. C. ŻUKOWSKI STANISŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
369.Portret pani W. B. w interieur'ze — ol.

Stanisław Żukowski

370.Sala balowa w Łazienkach — ol.
371.Jesień — ol.

 


RZEŹBA

BOŃCZA BONIECKI MARYA ALBIN. Żerań.
372.Narkotyk —drzewo.
373.Bończa Boniecki — brąz.

BRONIEWSKA JANINA Warszawa. (Czł. rz.)
374.Immaculata Conceptio Masoviensis—drzewo
375.Madonna z Dzieciątkiem — plask. gips.
376.a) Adam i Ewa — gips.
b) Wygnanie z raju — gips.

CHMIELIŃSKI JÓZEF — Warszawa.
377.Żal — plakieta brąz.
378.Projekt na pomnik Marii Konopnickiej—gips.

GŁOWIŃSKI APOLINARY — Warszawa. (Czł. rz.)
379.Marszałek Rataj — brąz.
380.Andrzej Strug — brąz.
381.Stanisław Wyspiański — drzewo.
382.Artysta malarz K. Górski brąz.

JACKOWSKI STANISŁAW Warszawa. (Czł. rz.)
383.Pomnikowe popiersie jenerała T. Kościuszki, jako szefa I pułku saperów leg. w Modlinie — brąz.
384.Przysięga Kościuszki brąz.

JACYNA WIKTORJA Warszawa.
385.Studjum głowy męskiej — gips.

KARNIEWSKI ADAM Warszawa. (Czł. rz.)
386.Autoportret — brąz.
387.Akt kobiecy — brąz.

LEWANDOWSKI STANISŁAW R. - Wiedeń, (Czł. rz.)
388.Zygmunt Krasiński—postać do pomnika —gips.
389.Gladjator na scenie —gips.
390.Portret pani S. K. (popiersie).

LOVELL ROBERT Warszawa.
391.Portret pani M. I. — gips.
392.Pan i syrena  — terakota.

MISZEWSKI ANTONI Warszawa.
393.Biust generała Kuczeby — brąz.

NIEWSKA OLGA — Warszawa. (Czł. rz.)
394.Portret Kamila Witkowskiego — gips.
395.Studjum portretowe gips.

PALGSKA HELENA Warszawa.
396.Marysia — gips.

POLKOWSKI ANTONI — Warszawa. (Czł. rz,)
397.Królowa Niebios — drzewo.

SŁUGOCKI MARJAN Warszawa. (Czł. rz.)
398.Portret płaskorzeźba. Minister A. Zaleski —brąz.
399.Portret płaskorzeźba. Minister A. Moraczewski — brąz.
400.Portret płaskorzeźba. Minister S. Niezabytowski — brąz.

SZCZEPANOWICZOWA LEONA — Wilno.
401.Portret vice-premjera prof. dr. K. Bartla — drzewo.
402.Onka — drzewo.

SZEMBERG CZESŁAW— Wilno.
403.Portret — drzewo.
404.Portret — brąz.

VEITH ALEKSANDER — Warszawa. (Czł. rz.)
405.Portret pani M. — gips.

WASIEWICZ WŁADYSŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
406.Główka dziecka — drzewo.
407.Dziecko z piłką — gips.
408.Jeździec — brąz.

ŻURAKOWSKI ALEKSANDER — Warszawa.
409.Wit Stwosz — brąz.
410.Fragment pomnika — gips.
411.Projekt posągu —gips.

 

 

GRAFIKA.

CIEŚLEWSKI TADEUSZ, junior — Warszawa.
412.Wnętrze kościoła we Florencji— drzeworyt.
413.Zaułek we Florencji —drzeworyt.
414.Miasto Plakat. (Paryż) — drzeworyt.

KOBIERSKI LUCJAN —Rabka.
415.Napad i obrona - drzeworyt.

MROŻEWSKl STEFAN — Paryż.
416.Paryż, dzielnica łacińska — drzeworyt.
417.Zaułki Paryża drzeworyt.

PIENIĄŻEK JÓZEF —Lwów.
418.Kościół św. Anny w Nowym Targu—akwaf.
419.Kościołek w Sieniawie na Podhalu — akwaf.
420.Figura na Podhalu — akwaforta.

TOM JÓZEF Warszawa. (Czł. rz.)
421.Fragment z Kazimierza 1 — autolitografia.

WASIEWICZ WŁADYSŁAW — Warszawa. (Czł. rz.)
423.Św. Franciszek z Asyżu — drzeworyt.
424.Ogrójec— drzeworyt.
425.Matka Boska— drzeworyt.

WISZNIEWSKI KAZIMIERZ —Puławy.
426.Madonna —drzeworyt.
427.Pod opieką— drzeworyt.

 

ARCHITEKTURA.

KONONOWICZ WIESŁAW— Warszawa. (Czł. rz.)
428.Projekt ołtarza wielkiego do kościoła w Rzekuniu pod Ostrołęką - gips.

RUDOLF STEFAN—Warszawa,
429.Fantazja architektoniczna I — tusz.
430.Fantazja architektoniczna 11 tusz.
431.Fantazja architektoniczna III — tusz.

SICIŃSKI KAROL — Warszawa.
432.Szpital w Skierniewicach —tusz.
433.Zabudowania gospodarskie Sierocińca—tempera.
434.Fantazja na temat wnętrza— tempera.

SIENNICKI JERZY— Lublin.
435.Dom artysty w Lublinie— akw.

SOSNOWSKI OSKAR— Warszawa. (Czł. rz.)
436.Św. Trójca w stepie— węgiel.

 

Sztuka zdobnicza i przemysł artystyczny.

BOGUCKI JAN FELIKS — Warszawa.
437.Projekt polichromji — tempera.

BURACZEWSKI ADOLF —Warszawa. (Czł. rz.)
438.Kilim.
439.Kilim.

GĄSIENICA SZOSTAK JAN —Zakopane.
440.Styry kozy piąty cop. Kto podskoczy, to je chłop mai. na szkle.
441.Najświętsza Panienka z Dzieciątkiem - mal. na szkle.
442.Przenajświętsza Panienka Marja - mal. na szkle.

GENTIL TIPPENHAUER WANDA — Warszawa.
443.Szal zielony — batik.
444.Matka Boska Kwietna — batik.
445.Djana na Iowach - batik.

GENTIL TIPPENHAUER WANDA I HENNEBERG HANNA.
446.Makatka — batik.

HENNEBERG HANNA — Warszawa.
447.Szal — batik.
448.Abażur batik.

KOSSOWSKA FELICJA — Warszawa.
449.Kilim.
450.Kilim.
451.Kilim.

SIEKLUCKI JAN BOHDAN — Warszawa.
452.Połów ryb ria wędką — inkrustacja.
453.Wyżełki — inkrustacja.

ZAREMBA JAN— Nowy Sącz.
454.Dywan

 

PRZYBYŁY PODCZAS DRUKU PRZEWODNIKA:

H. C. FAŁAT JULIAN — Bystra. (Czl. honor.)
455.Zima I.
456.Zima II.
457.Zima III.

MARYLSKI JAN — Paryż.
458.Studjum — ol.


Podziel się← Starszy post Nowszy post →